People
冰島華裔爵士女伶 Laufey,大提琴自彈自唱,從古典規律玩出爵士即興
DL Feature:New Gen New Jazz
Chapter 003 Laufey 林冰
磁性嗓音與琴聲共振,屬於當代的爵士音樂
People
冰島華裔爵士女伶 Laufey,大提琴自彈自唱,從古典規律玩出爵士即興
DL Feature:New Gen New Jazz
Chapter 003 Laufey 林冰
磁性嗓音與琴聲共振,屬於當代的爵士音樂