Living
亞洲盃如火如荼,漢朝高祖視蹴鞠為軍訓,宋朝發展成表演技藝
蹴鞠的現代足球影子
唐代早有女子蹴鞠
運動興衰受政策左右
Living
亞洲盃如火如荼,漢朝高祖視蹴鞠為軍訓,宋朝發展成表演技藝
蹴鞠的現代足球影子
唐代早有女子蹴鞠
運動興衰受政策左右